Ważna informacja!

Jeśli użytkownik nie zna żadnego z języków, w których niniejszy dokument jest na chwilę obecną dostępny, zdecydowanie zalecamy, aby nie wyrażał zgody i nie akceptował umowy, a tym samym nie kontynuował korzystania z aplikacji. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między tłumaczeniem a wersją anglojęzyczną dokumentu, za obowiązujący uznaje się tekst w języku angielskim obowiązuje wersja angielska. Poprzez dalsze korzystanie z naszej aplikacji użytkownik wyraża zgodę na zapisy niniejszego dokumentu i potwierdza, że zrozumiał jego treść przedstawioną w jednym z języków, w którym jest on obecnie dostępny.